ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

           1. ชุด Cloud Platform for IOT in Agriculture  จำนวน  ๑  ชุด 

๑.                    ๒. ชุ Cloud Platform for IOT in Transportation  จำนวน  ๑  ชุด

ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐  (ตามรายละเอียดที่แนบ)  ผู้สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.eng.psu.ac.th  (จัดซื้อจัดจ้าง) โดยแจ้งรับเอกสารได้ที่คุณวนันยา   หมัดยูโส๊ะ  โทร. 074-287070  mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.