ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน  2 รายการ  ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดังนี้

1. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและดิจิทัล   จำนวน 1 ชุด

2. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและสัญญาณ   จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 17/2560  (ตามรายละเอียดที่แนบ)