ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  (ตามเอกสารที่แนบ)