ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคางานก่อสร้างงานซ่อมแซมรอยแตกร้าวรั่วซึมของดาดฟ้าและผนังอาคารบรรยายกลาง (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวศราคาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอ

วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

ด้วยคณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์นำร่างประกวดราคางานซ่อมแซมรอยแตกร้าวรั่วซึมของดาดฟ้าและผนังอาคารบรรยายกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อThin Layer chromatograph with flame ionization detection (TLC/FID) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและโลหะผสม  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง  จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียด)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและโลหะผสม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก