ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวศราคาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอ

วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

              ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำงานด้านวิศวกรรม

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อThin Layer chromatograph with flame ionization detection (TLC/FID) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและโลหะผสม  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและโลหะผสม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน 116 รายการ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)