ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับบันทึกภาพการไหลพร้อมอุปกรณ์เลนส์ฟิว จำนวน ๑ ชุด เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมโครงเหล็กรับหลังคาลูกโดมอาคารสตางค์มงคลสุข โรงหล่อโลหะและภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสด  จำนวน 1 รายการ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ Nd YAG และอุปกรณ์ประกอบเครื่องกำเนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด เผยแพร่ให้สาธาร

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  (ตามเอกสารที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล่องควบคุมการทำงานระหว่างตัวกล้อง และเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์พร้อมโปรแกรมพื้นฐานการทำงาน PIV จำนว

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตามรายละเอียดที่แ