ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตามรายละเอียดที่แ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ จำนวน 26 รายการ ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบได้เลยคะ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอวิทยุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย  จำนวน 1  ชุด (ตามราย

ด้วยหน่วยพัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารอาคารหอวิทยุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวน 1 รายการ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครื่องวัดวิเคราะห์สัญญาณแถบกว้างแบบพกพา  จำนวน 1 ชุด    คณะะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค

  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมโครงเหล็กรับหลังคาลูกโดมอาคารสตางค์ มงคลสุข  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จึงขอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  รายการเครื่องวัดวิเคราะห์สัญญาณแถบกว้างแบบพกพา  จำนวน  1 ชุด  (ตา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รายการเครื่องมือวัดและสอบเทียบสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด  (ตามรายละเอีย