ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการวิจัยเซนเซอร์ฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองกังหันเพลตัน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เผยแพร่ให้ส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการปรับปรุงระบบประธานไฟผ้าอาคารสตางค์มงคลสุข (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เผยแพร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบรรยายกลาง (ตามเอกสารที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนบรรยายกลาง (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นำร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าอาคารสตางค์ มงคลสุข  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการวิจัยเซนเซอร์  (ตามเอกสารที่แนบ)