ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์รายการระบบเก็บสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สายจำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่แนบท้ายดังนี้

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  80  เครื่องของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอัดรีดสกรูคู่

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวัดสีจำนวน 1 ชุด

ตามที่มหาวิทยาสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ ตามประกาศสอบราคาเช่าและเอกสารสอบราคาเช่า เลขที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ทางคณะฯ ขอเปลี่ยนแป

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง รายการซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุจำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายดังนี้