ระดับ MOU : มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาความร่วมมือ : 2019-2024

 

วัตถุประสงค์

 

ประเภทกิจกรรม : วิชาการ

 

หน่วยงานคู่สัญญา : Anhui Polytechnic University

ผู้ประสานงาน : Mr.Zhu Tiejun

 

หน่วยงาน / ภาควิชา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้รับผิดชอบ : Asst.Prof.Dr.Niwat Keawpradub