ระดับ MOU : มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาความร่วมมือ : 2017-2019

 

วัตถุประสงค์

  1. USM is Malaysia's premier research university which strives to enhance and strengthen its educational programs and has taken various initiative to complement its educational excellence. With is research and teaching facilities, experience, and a multi-disciplinary team of expert from among its staff members, USM has entered into various collaborative arrangements with other parties in its effort to enhance its research contents and strengthen its industrial networking. 

 

ประเภทกิจกรรม : วิชาการ / การเรียนการสอน

 

หน่วยงานคู่สัญญา : Universiti Sains Malaysia

ผู้ประสานงาน : Prof.Dr.Zainal Alimuddin Zainal Alauddin

 

หน่วยงาน / ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : Assoc.Prof.Dr.Wiriya Thongruang