ระดับ MOU / MOA : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่วงเวลาความร่วมมือ : 2017

 

วัตถุประสงค์

  1.  

ประเภทกิจกรรม : วิชาการ / การเรียนการสอน

 

หน่วยงานคู่สัญญา :Universiti Malaysia Perlis

ผู้ประสานงาน :Assoc.Prof.Dr.Mohd Fareq Abd. Malek

 

หน่วยงาน / ภาควิชา : PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

ผู้รับผิดชอบ : Assoc.Prof.Dr.Udomphon Puetpaiboon