ระดับ MOU / MOA : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่วงเวลาความร่วมมือ : 2016

 

วัตถุประสงค์

  1.  

ประเภทกิจกรรม : วิชาการ / การเรียนการสอน

 

หน่วยงานคู่สัญญา :Universiti Putra Malaysia

ผู้ประสานงาน :Mr.SaiFul Azlin Maskan

 

หน่วยงาน / ภาควิชา : Faculty of Engineering

ผู้รับผิดชอบ : Assoc.Prof.Dr.Natta Jindapetch