1 2

 

โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต   เฉลิมยานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม คณบดี...ชวนคุย ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยมีประเด็นชวนคุย ดังนี้

 

1. แนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 4 ราย

3    

ผศ.ดร.ปริญญา คงพรม

สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

(1 ต.ค. 63)

   

5

 

ดร.อาคม ปะหลามานิต

สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง

(1 ต.ค. 63)

 4  

 ผศ.ดร.บุญญา ชาญนอก

สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะทาง

(1 ต.ค. 63)

   

6

 

น.ส.โยษิตา เล่ามนัสวี

สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(1 ต.ค. 63)

 

2. แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

7  

ผศ.ดร.ปรเมศวร์  เหลือเทพ

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

8    

ดร.พงศ์อินทร์  อินทฤทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

    9

ดร.ชลากร  ครุพงศ์สิริ

ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป

10  

ดร.อาคม  ปะหลามานิต

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เป็นต้นไป

  11

ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ์

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563  เป็นต้นไป

12  

ดร.พงศ์พัฒน์  สนทะมิโน

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

  13

ดร.ปรมินทร์  เณรานนท์

ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป

 

3. การสรรหาคณะกรรมการประจำส่วนงาน

4. ผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (6 ยุทธศาสตร์)

  * ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพระดับสากล

  * ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่สากล

  * ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาบริการวิชาการเชิงรุก

  * ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรเพื่อพึ่งพอาตัวเองอย่างยั่งยืน

  * ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัยากรบุคคล และระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

  * ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข

5. รายงานด้านการเงิน

6. เรื่องอื่น ๆ