ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ)  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าและไฟฟ้าวงจรย่อยฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะร่างประกาศก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าและไฟฟ้าวงจรย่อยฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์นำร่างประกาศก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม(นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Advanced Lab for AI  (ตามรายละเอียดที่แนบ)