ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดความแข็ง จำนวน ๑ ชุด  ของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  ตามรายละเอียดที่แ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่งานปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ  (ตามรายละเอียด)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์นำร่างประกาศก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม(นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสตางค์มงคลสุข ชั้น 1-2 (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ)  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องอัจฉริยะ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)