ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ตามรายละเอียดที่แนบ