ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการวิจัยเซนเซอร์ฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)