คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Advance Lab for AI  จำนวน 1 งาน  (ตามรายละเอียดที่แนบ)