คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  (ตามรายละเอียดที่แนบ)