คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Advanced Lab for AI  (ตามรายละเอียดที่แนบ)