คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)