คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสตางค์มงคลสุข ชั้น 1-2 (ตามรายละเอียดที่แนบ)