ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ตามรายละเอียดที่แนบ