เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำก

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ PSU 5G Shaowcase ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมหารือความก้าวหน้าในความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนจาก บริษัท ห

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาลย์

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ Chang Young Engineer Camp รุ่น 10 จำนวน 3 คน (น.ส.ฌัชชา ชีวะพันธ์, น.ส.พิชามญช์ พุฒแก้ว และน.ส.โสภิตา เ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โปรแกรม BEC)” โ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ภูมิภาค-ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส