คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 22  กันยายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ

                 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรอ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม​ (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ (Innovation Engineering and Management) โดยทางหลักสูตร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส พร้อมทีมนักวิจัยคณะวิศวฯ ได้ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคุณกิจจา คล้ายว

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกับมูลนิธิใจก

            เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ.2563   โดย รศ.จันทนี อิทธ

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “รำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข” โดยมีพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู