วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเครื่องหั่นปลาเส้นไปส่งมอบให้กับชาวประมงในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชุมสัมพันธ์ (รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) นำทีมคณาจารย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานคร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564   รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และ รศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ซึ่งมี พลเอกประยุ

  เมื่อวันที 8 เมษายน 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มักตาร์ แวหะยี พร้อมด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประชุมหารือและเยี่ยมชมดู

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหารคณะฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำโดยค

วันนี้ 5 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน “งานคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี   รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 25

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564   รางวัลเข็มทองคำขั้

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)