เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) และบุคลากร ได้เข้าพบป

          สรุปผลการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาส

เมื่อวันที่  1-3  พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ให้กับน้องๆ อายุระหว่าง 9-13 ปีใ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรของบริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรม

          เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และบุ

          ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสาข

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี” ให้กับบุคลากรของบริษัท  ไทยล

          กิจกรรมรับสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. วันที่ 25 เมษายน 2662 ณ ลานหน้าห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอขอบคุณ