เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันให้ความร่วมมือท

         วันที่ 11 สิงหาคม 2564 รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูต

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 (Thailand Consortium f

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ร่วมกับ รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อลงนามความร่วมมือกันระหว่างสอ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรศักดิ์ ย่องลั่น สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ - The Winner"

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC จำนวน 4 ตู้ ให้กับ โรงพยาบาลสนาม (ศูน

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 2 The 2nd International Symposium on Manufacturing and Industrial Engineering (MIE-2021)         &

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ด

            ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี เพื่อใช้เป็นสื่อการเผยแพร่กิจกรร