คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 48th International Exhibition of Innovation Geneva ณ

          จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทั่วประเทศและจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการปรับศูนย์ประชุมนานาชา

          ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาแบบอัจฉริยะ (Smart C

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมออนไลน์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 15 มิถ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ติดตั้ง mobile UV สำหรับฆ่าเชื้อในห้องน้ำ จำนวน 10 ชุด และตู้อบเสื้อผ้าฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC จำนวน 2 ตู้ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเครื่องหั่นปลาเส้นไปส่งมอบให้กับชาวประมงในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชุมสัมพันธ์ (รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) นำทีมคณาจารย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ . The 9th Conference on Engineering and Technology (ICET-2021) . ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ ณ คณะวิศวกรร

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1. นักเรียน นักศึกษา บุคลาก

  เมื่อวันที 8 เมษายน 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มักตาร์ แวหะยี พร้อมด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประชุมหารือและเยี่ยมชมดู