ผศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นที่ปรึกษา "โครงการเก็บรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมาวาส  (วัดกลาง)จ.สงขลา" ซึ่งได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยฯ 

ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นที่ปรึกษา "โครงการเก็บรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมาวาส  (วัดกลาง)จ.สงขลา" ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากมหาวิทยาลัยฯ  โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี นายกฤษฎา  ดิษฐคำเริง นายกำพล เจนเจษฎา และนายอาทิตย์ หรรษานนท์ เป็นเจ้าของโครงการ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นในรูปสื่อมัลติมีเดีย เป็นโครงการที่ดีในแง่ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม