วันนี้  (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน กับ ทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 7686770177037707