เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาเมคาทรอนิกส์ ได้มีการนำเสนอผลงานและนิทรรศการ “จริยธรรมสำหรับวิศวกร” ณ บริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหัวข้อ การฝ่าฝืนกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย การไม่สวมหมวกกันน็อก รณรงค์ลดปัญหาการลัก ขโมยรถจักรยานยนต์  การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การพนันฟุตบอล ปัญหาเกมส์และอินเตอร์เน็ต  ภัยแฝงจากเกมส์คอมพิวเตอร์  คอรัปชั่นมหันตภัย การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และแอลกอฮอล์กับการรับน้อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจริยธรรมสำหรับวิศวกร 216-281

 

รายวิชาจริยธรรมสำหรับวิศวกร 216-281 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาได้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้สึกผิดชอบทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม มีค่านิยมที่ดีงาม และรู้จักตอบแทนสังคม อันนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ  และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต