011

ผศ.ดร.กฤช สมนึก และคณะ (รศ.กำพล ประทีปชัยกูร, นายทนงศักดิ์  ประสิทธิ์ และนายดุลยาวัชร์  พันธุ์ยูโซ๊ะ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Bronze Prize จากผลงานเรื่อง Continuous biodiesel production using low frequency of ultrasound clamp on tubular reactor ของหมวด Class-A (Mechanics / Engines / Machinery / Tools / Industrial process / Metallurgy I Traffic / Transport / Car accessories) ในการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibition hall ศูนย์นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ จาก 20 หน่วยงาน และมี 101 ผลงาน เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมร่วมกับชาติต่างๆ

 

 2215

2213

2217

2218

2210

2203