รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน และเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้นำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะฯ รับฟังข้อมูลของคณะฯและหารือความร่วมมือทางด้านโครงงานวิจัยร่วมกับโรงเรียน