รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2553 โดยวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ได้แก่นายกิตติคุณ ทองพูล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และ ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษา จากวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมมงคลสุข

วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น 

ผู้รับรางวัล นายกิตติคุณ ทองพูล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และ ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ไฟฟ้า จากวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก

วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
ผู้รับรางวัล น.ส.บุษบากร คงเรือง ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เล็ก สีคง  ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก   อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เหมืองแร่และวัสดุ รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผัก

  วิทยานิพนธ์ระดับดี
ผู้รับรางวัล น.ส.พัชรี เพิ่มพูน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เล็ก สีคง  รศ.กัลยาณี คุปตานนท์  อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เหมืองแร่และวัสดุ ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง วัสดุผสมระหว่างยางผสม (ยางธรรมชาติ-ยางสไตรีนบิวทาไดอีน) และท่อนาโนคาร์บอน

ในโอกาสนี้ หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้มีการประชุมนักศึกษารับทุนศิษย์ก้นกุฏิ ทุนบัตฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมมีการแนะนำระเบียบและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษารับทุนโดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา