คุณสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนารับฟังความคิดเห็น “แนวทางและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ ห้องจามจุรี1 โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมี ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมี ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ อุตสาหการ เป็นตัวแทนคณะทำงานนำเสนอเกี่ยวกับโครงการฯ

รศ.ดร.จรัญ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีส่วนสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นอีกมากมาย จากสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวพบว่า จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละประมาณ 5 ล้านคน และด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเรือสำราญ ได้แก่ ท่าเทียบเรือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ โดยเรือสำราญขนาดตั้งแต่ 30-100 ฟุตขึ้นไป มีประมาณ 1,300 ลำต่อปี และแนวโน้มจะมีนักเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี

      หากมีศูนย์บริการสำหรับเรือสำราญอย่างครบวงจรจะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้นักเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวในน่านน้ำภูเก็ตและอันดามันเพิ่มมากขึ้นประมาณปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ลำ จากจำนวนเรือยอช์ทประมาณ 500,000 ลำทั่วโลก และจากแนวโน้มจำนวนนักเดินเรือเข้ามาท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่าสมควรจะทำการศึกษาการจัดตั้งเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญสำหรับพื้นที่แถบทะเลอันดามัน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการอู่เรือ ผู้ประกอบการมารีน่า และธุรกิจบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงประสานงานระหว่างผู้ประกอบการมารีน่า ผู้ประกอบการอู่เรือ และผู้รับบริการเรือสำราญ อันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว ยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอู่เรือในการบริการซ่อมบำรุงเรือ ซึ่งมีมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท และเกิดรายได้จากการจ้างงาน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก รศ.ดร.จรัญกล่าว

                ผศ.ดร.เสกสรร กล่าวว่า “โครงการการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ ในพื้นที่แถบทะเลอันดามัน อีกทั้งโครงการได้ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการมารีน่า ผู้ประกอบการอู่เรือ และผู้รับบริการเรือสำราญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญและมีส่วนสนับสนุนความมั่นคงของประเทศเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เดินเรือ อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์เรือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าการจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศฯ เป็นโครงการที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง” ผศ.ดร.เสกสรร กล่าว”

  โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะทำงาน ดังนี้

                ที่ปรึกษาโครงการ

                -  รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์                   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

                - รศ.กำพล ประทีปชัยกูร                      หัวหน้าภาควิชาฯ เครื่องกล

                - รศ.สมชาย ชูโฉม                                 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

                - ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

                - ดร.บุญศิริ ลิ่มสกุล

                คณะทำงาน

                - ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย                  หัวหน้าโครงการ

                - ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต              รองหัวหน้าโครงการ

                - ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์             อาจารย์ภาควิชาฯ อุตสาหการ

                - ผศ.ดร.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์       อาจารย์ภาควิชาฯ ไฟฟ้า

                - อาจารย์สุริยา จิรสถิตสิน                   อาจารย์ภาควิชาฯ อุตสาหการ

                - นายชุกรี แดสา                                    ผู้ช่วยวิจัย

                - นางสาวกุลภัสร์ ทองแก้ว                   ผู้ช่วยวิจัย

                - นางสาวสิริพร เรืองสุข                        ผู้ช่วยวิจัย

                - นายอรุนันต์ หีมชูด                              ผู้ประสานงาน