คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการระดมทุนขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะหลังน้ำลด และมีการระดมทุนภายในคณะเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

 รายนามผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สงขลา ณ วันที่ 18 พ.ย. 53 ยอดบริจาครวม 340,346.- บาท      

- รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จำนวน 10,000.- บาท

- ดร.มนูญ มาศนิยม ศิษย์เก่าภาควิชาฯเหมืองแร่และวัสดุ รุ่นที่ 24 จำนวน 1,000.- บาท

- ผศ.เลียง คูบุรัตถ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3,000.- บาท

- ผศ.ธวัชชัย  ทางรัตนสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2,000.- บาท

- ผศ.ดร.ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1,000.- บาท

- ผศ.ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 10 จำนวน 1,000.- บาท

- รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4,000.- บาท

- รศ.สมชาย ชูโฉม ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ รุ่นที่ 14 จำนวน 4,000.- บาท

- รศ.กำพล ประทีปชัยกรู ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 6 จำนวน 4,000.- บาท

- อ.สุริยา จิรสถิตสิน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1,500.- บาท

- ผศ.สมเกียรติ นาคกุล ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 9 จำนวน 4,000.- บาท

- ผศ. ดร.เจริญยุทธ์ เดชวายุกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2,000.- บาท

- รศ. ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 26 จำนวน 4,000.- บาท

- ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 23 จำนวน 1,000.- บาท

- ดร.นิคม สุวรรณวร ศิษย์เก่าภาควิชาฯคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 29 จำนวน 1,000.- บาท

- นายธวัช วราไชย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 500.- บาท

- นางภาณี ปราบ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 500.- บาท

- น.ส.ปราณี  คงเจริญ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ จำนวน 500.- บาท

- นางอาภาพรรณ  อิทธิพลานุคุปต์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 300.- บาท

- น.ส.ธีติมา วงศ์หล่อ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 500.- บาท

- คุณจารุพรรณ บริหารกิจเจริญ จำนวน 500.- บาท

- คุณเศก คงสวัสดิ์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 30 จำนวน 10,000.- บาท

- ศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ. รุ่นที่ 20 จำนวน 10,000.- บาท

- คุณชลวิชช์ สุชาฎา ศิษย์เก่าภาควิชาฯโยธา รุ่นที่ 17  จำนวน 10,000.- บาท

- คุณสมชัย ภัทรอังกูร ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ  รุ่น 11 จำนวน 1,500.- บาท

- คุณวุฒิชัย ธนทวี ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 10 จำนวน 2,000.- บาท

- คุณนที ญาณารณพ ศิษย์เก่าภาควิชาฯโยธา รุ่นที่ 28  จำนวน 500.- บาท

- คุณอินท์นรี สัญชาตวิรุฬห์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 22 จำนวน 1,000.- บาท

- ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 23 จำนวน 500.- บาท

- คุณมงคล พจน์พงศ์สรรค์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 13 จำนวน 3,000.- บาท

- ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 21 จำนวน 1,000.- บาท

- ผศ. ดร.ชญานุช แสงวิเชียร ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 25 จำนวน 1,000.- บาท

- คุณบุญส่อง เลี่ยวเพ็ญวงษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 17 จำนวน 5,000.- บาท

- คุณณรงค์ พงศ์ภัทรานนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 17 จำนวน 2,500.- บาท

- ผศ.สุทธิรัตน์ สุวรรณจรัส ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 2,500.- บาท

- คุณปิยะวรรณ แก่เมือง ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ  รุ่นที่ 19 จำนวน 10,000.- บาท

- คุณพิสิฐ พุทธาธร ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ  รุ่นที่ 11 จำนวน 1,000.- บาท

- คุณพันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 12 จำนวน 10,000.- บาท

- อ.วิสาข์ เจ่าสกุล ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ  รุ่น 14 จำนวน 500.- บาท

- คุณนิรุตร์ สุไลมาน ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า  รุ่น 21 จำนวน 1,500.- บาท

- อ.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1,000.- บาท

- คุณธารทิพย์ ตันพาณิชรัตนกุล ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 32 จำนวน 500.- บาท

- คุณประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์เจริญ ศิษย์เก่าภาควิชาฯ โยธา รุ่นที่ 20  จำนวน 1,000.- บาท

- รศ. ดร. อนัน ผลเพิ่ม ศิษย์เก่าภาควิชาฯ ไฟฟ้า รุ่นที่ 20  จำนวน 750.- บาท

- รศ. ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10,000.-บาท

- คุณเชาวเลข ชยวัฒนากูร ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 5 จำนวน 300.- บาท

- คุณฐาณิญา พฤฒปาโมกข์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 23 จำนวน 1,000.- บาท

- อ.สิทธิชัย  พิริยคุณธร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 4,000.- บาท

- ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปลูกผล ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จำนวน 4,000.- บาท

- คุณสินชัย ประเสริฐวารี ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 26 จำนวนเงิน 1,000.- บาท

- คุณสามารถ  แสงสุวรรณ ศิษย์เก่าภาควิชาฯโยธา รุ่นที่ 12 จำนวนเงิน 1,000.- บาท

- คุณจิรา แก้วประดับ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวนเงิน 1,000.- บาท

- คุณแสงเดือน เหลืองสะอาด ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 24 จำนวนเงิน 5,000.- บาท

- คุณจรัสแข มยาเศส ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ รุ่นที่ 26 จำนวนเงิน 2,000.- บาท

- คุณตรีศิลป์ ธันธนาพรชัย ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ รุ่นที่ 6 จำนวนเงิน 3,456.- บาท

- คุณคมกฤช เชื่อวิทยาวุฒิ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 25 จำนวนเงิน 1,000.- บาท

- คุณสมบุญ แซ่ฉั่น ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 17 จำนวนเงิน 5,000.- บาท

- คุณประเสริฐ สิริทัตนนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 31 จำนวนเงิน 1,000.- บาท

- คุณสุชัย สงวนเกียรติชัย ศิษย์เก่าภาควิชาฯอุตสาหการ รุ่นที่ 12 จำนวนเงิน 1,000.- บาท

- คุณอภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่นที่ 23 จำนวนเงิน 5,000.- บาท

- คุณกมล  เรืองตระกูล ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 15 จำนวนเงิน 10,000.- บาท

- คุณอภิชาติ ธนกิจกร  ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า รุ่นที่ 15 จำนวนเงิน 10,000.- บาท

- คุณสมยศ  กีรติชีวนันท์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่นที่ 7 จำนวนเงิน 50,000.- บาท

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมบริจาคเงิน 10,000.- บาท

- คุณพีรนันท์และคณะ จาก NECTEC ร่วมบริจาคเงิน 20,000.- บาท

- สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนเงิน 50,000.- บาท

- รศ. ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่น 17 จำนวนเงิน 3,000.-บาท

- ผศ. ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ศิษย์เก่าภาควิชาฯเคมี รุ่น 23 จำนวนเงิน 3,000.-บาท

- คุณสุเอก ชูศักดิ์  ศิษย์เก่าภาควิชาฯเครื่องกล รุ่น 14 จำนวนเงิน 5,000.-บาท

- คุณรุจโรจน์ ทองประดิษฐ์ ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า  รุ่น 10  จำนวนเงิน 10,000.-บาท

- อ.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์  ศิษย์เก่าภาควิชาฯไฟฟ้า  รุ่น 12  จำนวน 400.- บาท