คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาวิศวกร
เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รอบเดือนพฤษภาคม 2561  พร้อมให้บริการนอกสถานที่
ณ ศูนย์สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร ชั้น 3 

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 (100 คน)

รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 (100 คน)    

ผู้สนใจสมัครสอบได้ที่ web site สภาวิศวกร www.coe.or.th