เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 Dr. Yoshio Otani Vice President for International affairs เข้าหารือและนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Program และการทำหลักสูตรร่วมกันกับระหว่าง Kanazawa University กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมเคมี

1

2

1