industryresearch banner

ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายในหัวข้อ "ทำงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร? ...... ให้ประสบความสำเร็จ" เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ และต่อยอดไปสู่การนำสร้างคุณวุฒิทางวิชาการแก่ตนเอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

     กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ณ สถานที่ต่อไปนี้

       1. วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี

       2. วิทยาเขตปัตตานี ที่ห้องประชุมศูนย์คอมฯ 1

       3. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ห้องประชุม 214

       4. วิทยาเขตภูเก็ต ที่ห้องประชุมทางไกลวิทยาเขตภูเก็ต

       5. วิทยาเขตตรัง ที่ห้องประชุมทางไกลวิทยาเขตตรัง

สมัครร่วมกิจกรรม Online CLICK!

**สมัครได้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เท่านั้น**

กำหนดการจัดกิจกรรม CLICK!