palames

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้น โดยได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งชาติ เมืองตูลู้ส ประเทศฝรั่งเศส ในการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศจนประสบความสำเร็จ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2528 จนได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการส่งอาจารย์รุ่นใหม่ไปศึกษาด้วยความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเมื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และอธิการบดี ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ ระหว่างนักวิจัยของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะด้านยางพารา กับสถาบันวิจัย IRD และ CIRAD ประเทศฝรั่งเศส ทำให้เกิดการจัดทำหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านยางพารา ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ CIRAD และ มีความยินดีที่จะสนับสนุนให้ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสมีความแน่นแฟ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้น

n8530 PSUTH180319 05

n8530 PSUTH180319 01

n8530 PSUTH180319 03

n8530 PSUTH180319 04

n8530 PSUTH180319 02

n8530 PSUTH180319 06

n8530 PSUTH180319 07