เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ และคัดเลือกผลงานดีเด่นนำเสนอบนเวทีในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการประกวดทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
3. ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
4. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ  และด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รวมถึงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ ดังนี้ 
1. นายอินทัช พูลขจิต นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นายพงศ์นรินทร์ ธรฤทธิ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา   และนางสาวสุรีพร ศรีเพ็ชรใส นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
3. นายธนพงศ์ อย่างเฒ่า นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ 
4. นางสาวนัทธมน ก่อเกียรติ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร์
324045324228นทธมน 2นวตกรรมสรพรอนทช 3