ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ และผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (Science, Engineering and Resources)  “SER 2018” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยคว้ารางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลชนะเลิศ (5 รางวัล) รองชนะเลิศอันดับ 1 (3 รางวัล) และรางวัลรองอันเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (1 รางวัล) 

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีฯ
p2P3P9P5P4P11P12P14P15p13

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่ม : วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การประยุกต์ระบบรู้จำเสียงพูดเพื่อการใช้งานปฏิบัติการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย” ของนางสาวพัชรี  เจริญมี  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

P27P28

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่ม : วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุ  ได้แก่  ผลงานเรื่อง “สมบัติของวัสดุผสมปูนซีเมนต์ที่เติมแกรฟีนและเถ้าของเสียจากอุตสาหกรรม”  ของนางสาวกนกวรรณ  คงจันทร์ และนางสาวจินดารัตน์  จุลพันธ์ธนัส  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

P19P20

รางวัลชนะเลิศ 

กลุ่ม : วิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์การเกษตรแบบ DI ด้วยเชื้อเพลิงผสม Diesel-PFAD-Ethanol 95%” ของนางสาวปิ่นสิริ  พลายด้วง และนายศิริวิทย์  เพ็ชรเรือง  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
P17P18

รางวัลชนะเลิศ
 

กลุ่ม : วิศวกรรมไฟฟ้าและเมคาทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การพัฒนากล้องรู้จำภาพสำหรับบริหารระบบก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาลโดยได้ใช้ Raspberry PI”ของนายณัฐดนัย เกตุแก้ว  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

P23P24

 รางวัลชนะเลิศ  

กลุ่ม : วิศวกรรมโยธา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้หินฝุ่นแทนมวลรวมละเอียดในคอนกรีต กรณีศึกษา : หินฝุ่นจากโรงโม่หินเหมืองแร่ลิวง” ของนางสาวจุฑาภรณ์  พรัตภู่,  นางสาวเดือนเพ็ญ  หนูนัง,  นางสาวฟาธีรัตน์  อารง  และนายมุสลิม  หมัดซาและ  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

P29P31

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

กลุ่ม : การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลงานเรื่อง “วัสดุปรับปรุงดินอัดเม็ดจากเถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลจากรากไม้ยางพารา” ของนางสาวเมธาวี  ทองปานดี และนางสาวอรกนก  ลีลาศวัฒนกุล  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

P25

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

กลุ่ม : วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เคมี ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวและด่างต่อประสิทธิภาพการผลิตจีโอโพลิเมอร์มวลเบา” ของนางสาวชวัลลักษณ์ ขันใส และนางสาวพิชญาพร รัตนสำลี  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

P21

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

กลุ่ม : สหกิจศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อัลกอริทึมการเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์ส่วนล่างโดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์” ของนายถิรวุฒิ  โรจนอัมพวัน  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

P32P33

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

กลุ่ม : วิศวกรรมโยธา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การใช้หินฝุ่นในคอนกรีตบล็อกรูปแบบใหม่ กรณีศึกษา: ใช้หินฝุ่นจากเหมืองลิวง” ของนายกิตติพงศ์ พรหมชาติ, นายณัฐวัจน์  ศรีประสิทธิ์ และนายธีรยุทธ  จันทร์พัฒน์  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

P30

 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่ม : วิศวกรรมไฟฟ้าและเมคาทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้บูรณาการ lot เป็นระบบแจ้งเตือนทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลอัจฉริยะ” ของนายพิชชากร  ทิพย์พันธ์,  นายชานนท์  ตรีผอง และนางสาวรัตนา  ไชยชนะ  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

P34P36

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

กลุ่ม : วิศวกรรมไฟฟ้าและเมคาทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยการประมวลผลภาพ” ของ นายอับดุรเราะห์มาน กรีมี และนายฮัสซัน  สายวารี  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

P35