1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวปิ่นสิริ พลายด้วง และนายศิรวิทย์ เพ็ชรเรือง ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มเครื่องกลและอุตสาหกรรม จากผลงานเรื่อง “การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์การเกษตรแบบ DI ด้วยเชื้อเพลิงผสม Diesel–PFAD-Ethanal 95%” โดยมี ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร และนายนเรศ จินดาเพ็ชร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 7 (SER 2018) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 2

3