เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วิทยาเขต ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ และคัดเลือกผลงานดีเด่นนำเสนอบนเวทีในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โดยมีการประกวดทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
3. ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
4. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ  และด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ผลการแข่งขันนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. นายอินทัช พูลขจิต นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน "การลดเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการแยกงานด้วยพินเกจโนโกของผลิตภัณฑ์แกนกลางรุ่น rosewood1D" อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ ตระการชัยศิริ

2

2. นายพงศ์นรินทร์ ธรฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน "การเพิ่มผลิตภาพในสายการผลิตเพาเวอร์ซัพพลาย กรณีศึกษา รุ่น TADP-15XXXX" อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล

3

3. นางสาวสุรีพร ศรีเพ็ชรใส นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน "การปรับปรุงคุณภาพการทำงานของสวิตช์แป้นเบรกรถกระบะ" อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม

4

5

6

7

9

ซึ่งนักศึกษาทั้ง  3 รายดังกล่าว จะเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในวันที่ 5 เมษายน 2561 ต่อไป