เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2553 ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับเทศบาลคอหงส์เก็บขยะในพื้นที่เทศบาลคอหงส์หลังจากประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายพลภัทร (เลี่ยน) แก้วชูด ประธานเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ นางมณฑา ไชยงาม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลคอหงส์ นายธวัช หนูดำ ประชาสัมพันธ์และกรรมการชุมชนบ้านคลองเตย 2 นายไพโรจน์ ทองคำ ผอ.กองช่างฯ เทศบาลคอหงส์