เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมวัสดุ ร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาโรงครัวและโบสถ์ของวัดแหลมวัง ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา อีกทั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 คณะบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันฟื้นฟูระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสารณูปโภค ระบบปั๊มน้ำ  ณ วัดแหลมวัง ด้วยเช่นกัน รวมทั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธาออกช่วยเหลือ และซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา