ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ์  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (TMETC 4) เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 ณ เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา

และในโอกาสนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับรางวัลจากการนำเสนอ คือ นายตฤณเมษ สังคพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่ม Processing (ระดับนักศึกษา) และ  นางสาวบัวแสง กาญจนดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่ม Structure and properties  (ระดับนักศึกษา)

รางวัลที่ได้รับ คือ       
      1.นายตฤณเมษ สังคพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่ม Processing (ระดับนักศึกษา) ในหัวข้อ การพัฒนาและผลิตเกราะกันกระสุนจากวัสดุประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิกอนคาร์ไปด์เซรามิกส์ โดยกระบวนการหล่ออัดขึ้นรูปในสภาวะกึ่งของแข็ง เงินรางวัลที่ได้คือ 20,000 บาท  บาท
      2.นางสาวบัวแสง กาญจนดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่ม Structure and properties  (ระดับนักศึกษา) ในหัวข้อ การผลิตการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบเนื้ออะลูมิเนียม 7075 เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน เงินรางวัลที่ได้คือ 15,000 บาท