PR Recruite

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

 • สำเร็จวุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส.เทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/ฟิสิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้ 
 • มีความรู้ทักษะทางด้านการเขียนแบบ AutoCad งานช่างบัดกรี
 • รักการสอน รักเด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, E-mail ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ : (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 1. เข้าร่วมกิจกรรมหรืออบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย/ สวทช. กำหนดให้เข้าร่วม
 2. สอนและให้คำแนะนำ/ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
 3. ประสานงานและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการของผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน กับมหาวิทยาลัย/ สวทช.
 4. ร่วมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโรงประลองต้นแบบฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย/ สวทช. ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
 5. สอนและให้คำแนะนำ/วิธีการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโรงประลองต้นแบบฯ ให้แก่ ผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 6. จัดทำรายงาน (รายสามเดือน) ของสถานศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม ประกอบด้วย
  • รายชื่อและจำนวนครู/นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม
  • การประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม (การวัดผลและแบบทดสอบ)
  • ผลงานจาการประกวดระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ (ตัวอย่างผลงาน/ชิ้นงาน และภาพกิจกรรม)
  • รายงานผลการใช้อุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ และ Log Book
  • จัดเก็บข้อมูล Base Line ของนักเรียนที่เรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานวิศวกรผู้ช่วย
 7. ร่วมเสนอและคัดเลือกครูแกนนำ และสนับสนุนการจัดตั้ง Maker Club ในสถานศึกษา
 8. รายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ภายในสถานศึกษาที่เกิดขึ้น
 9. ลงเวลาเข้า-ออก การปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลของสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน
 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ สวทช.

พื้นที่ปฏิบัติงาน : โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB เป็นเวลา 1 ปี (เริ่มปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)

รายละเอียดการสมัคร :

 • รับสมัครที่ https://goo.gl/forms/7fefzfVLIyaCkHSs2  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 • คัดเลือกจากใบสมัคร/สัมภาษณ์ (
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 • วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดงยาง 2 ลานตึกสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  (พร้อมส่งหลักฐานเพิ่มเติม จำนวนอย่างละ 1 ชุด ดังนี้)
  • สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • และรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
 • รายงานตัวพร้อมจัดทำสัญญาจ้าง (รอประกาศแจ้งอีกครั้ง)