เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ดร.ฐานันดร์ศักดิ์   เทพญา รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจาก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาตรี-ปริญญาโท) ด้านงานวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

DSC08952

DSC08955

DSC08974

DSC08978

DSC08990

DSC08993

DSC09006

DSC09010

DSC09013

DSC09018

DSC09025