เมื่อวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. และ วิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการนับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกรต่อไปIMG 6496IMG 6486IMG 6452IMG 6347IMG 6429IMG 6355IMG 6494IMG 6500IMG 6605IMG 6606