นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการTESA Top Gun Rally 2010 ในหัวข้อ “ระบบควบคุมคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ :น้ำดื่มบรรจุขวด (Quality Inspection for Smart  Factory : Bottled Water) ” ซึ่งจัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย(Thai Embedded  Systems Association: TESA) และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสนี้ ได้รับรางวัลชมเชย และ คะแนนสูงสุดในหัวข้อ Sensor & Board โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นายกิตติ โชคศักดา นายทรรศิน สุคนธ์ นายประเสริฐ ภัทรภากร นายวทัญญู เหล็บหนู  นายฮาดีย์ มยุระพงศ์