ทีมวิจัยไบโอดีเซลของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และผศ.ดร.กฤช สมนึก ได้นำเสนอ และจัดภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ "BIODIESEL", His Majesty the King Rama IX Project

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้โครงการ Generation Study Abroad (GSA) โดยเป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในไทย 6 แห่งอันได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ม.เกษมบัณฑิต และม.สยาม

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12