คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายมูหามัด เต๊ะยอ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553 (IE Network Conference 2010) เมื่อวันที่ 13 - 15  ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

โดยผลงานวิชาการนำเสนอเรื่อง การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมต่างชนิดระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 356 กับอะลูมิเนียมผสม AA 6061-T651 โดยใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.สมชาย ชูโฉม ภาควิชาฯ อุตสาหการ และ ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี ภาควิชาฯ เหมืองแร่และวัสดุ จัดการประชุมโดย ภาควิชาฯ อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี